OZNAMY A INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU

Základná škola Semerovo č. 110, 94132 Semerovo

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

V zmysle §11 a ods.1 zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme
informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola Semerovo č. 110, 94132 Semerovo
Kategória: učiteľ
Podkategória: učiteľ pre primárne vzdelávanie
Aprobácia: 1.-4. roč. základnej školy, učiteľ pre primárne a predprimárne vzdelávanie
Kvalifikačné predpoklady:
- vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Požadované doklady:
- telefonický kontakt
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný životopis,
- doklady o dosiahnutom ukončenom vzdelaní,
- súhlas so spracovaním osobných údajov.


Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 24.
07.2017 do 12.00 h na adresu školy: Základná škola Semerovo č. 110, 94132 Semerovo.
Na obálku uveďte „Žiadosť o prijatie do zamestnania“
Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do ZŠ,resp. jej
odovzdanie riaditeľovi. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a
nebudú do výberového konania zaradené.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí
nespĺňajú požadované podmienky.
Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na výberové konanie, ktoré sa uskutoční v
dňoch 24. - 25.07. 2017 od 10.00 h. do 13.00 h.
Termín nástupu do pracovného pomeru je od 01. 09. 2017.


V Semerove dňa 07.07.2017


PaedDr.Janka Mičeková
riaditeľka školy


 

 

Informácia pre voliča o voľbách
do orgánov samosprávnych krajov

 


Úradné hodiny Obecnej polície Semerovo pre občanov obce:
Každú stredu od 9:00 do 11:00 hod.

 

 


 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

Stiahnuť vyhlásenie (PDF súbor, 48 kB)