OZNAMY A INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU

Obec Semerovo sa zapojila do portálu Odkazprestarostu.sk, ktorý umožňuje obyvateľom a návštevníkom obce nahlásiť problémy, ktoré ich trápia, a to jednoducho a rýchlo. Podnety môžete posielať buď z webovej stránky www.odkazprestarostu.sk, alebo priamo z mobilného telefónu, prostredníctvom aplikácií pre operačné systémy Android, iOS a Windows Phone. Pri každom podnete je potrebné uviesť krátky názov a popis problému, zvoliť jednu z príslušných kategórií (napr. životné prostredie, parkovanie áut, ...), označiť na mape, kde sa podnet nachádza a priložiť fotografiu, ktorá daný problém dokumentuje.

Po potvrdení podnetu administrátorom portálu nasleduje jeho odoslanie samospráve. O odoslaní podnetu vás portál informuje prostredníctvom e-mailovej notifikácie. Po zverejnení podnetu samospráva odpovedá, či a ako ho bude riešiť. Ak mesto Sereď nezašle prvú odpoveď do štrnástich dní od pridania podnetu, podnet je automaticky označený ako neriešený. Na druhej strane, mesto má možnosť uviesť, že podnet nepatrí do jeho kompetencie a je možné zmeniť zodpovednosť za jeho riešenie na iný subjekt.

Na Odkazprestarostu.sk je možné podnetom prideliť štyri statusy, a to zaslaný, v riešení, vyriešený a neriešený. Portál zároveň umožňuje obyvateľom o každom podnete slobodne diskutovať, hodnotiť, či je odpoveď samosprávy uspokojivá, pridávať komentáre či aktualizácie podnetov. Pomocou aktualizácie má užívateľ, ako aj všetci návštevníci portálu, možnosť zaslať dodatočné informácie o stave, či riešení podnetu. Odoslanie aktualizácie je možné priamo na portáli, alebo pomocou mobilnej aplikácie.

Užívatelia na Odkazprestarostu.sk najčastejšie nahlasujú problémy týkajúce sa kvality ciest a chodníkov, dopravného značenia, a neporiadku či znečistenia životného prostredia. Okrem riešenia aktuálnych problémov obyvateľov, portál pomáha zorientovať sa v kompetenciách samosprávy. Obyvatelia môžu sledovať pod každým podnetom komunikáciu medzi samosprávou a obyvateľmi, ale aj medzi samosprávami a ďalšími subjektmi, ktorí do riešenia problémov vstupujú.

O Z N Á M E N I E

Obec Semerovo oznamuje, že je voľný trojizbový byt s podlahovou plochou 79,73 m2 nachádzajúci sa v Semerove v polyfunkčnej budove súp. čís.556 ( zdravotné stredisko *)

Záujemcovia o pridelenie bytu si môžu predložiť žiadosti.

Obec Semerovo zaradí do zoznamu žiadateľov každého, ak mesačný príjem žiadateľa a osôb
spolu s ním bývajúcich, obdobne ako pri posudzovaní životného minima pre ú
čely štátnych
sociálnych dávok, neprevýši trojnásobok životného minima vypo
čítaného pre žiadateľa a osoby, ktoré
sa s ním posudzujú spolo
čne.

Mesačný príjem sa vypočíta z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok, ako podiel príjmu
a po
čet mesiacov, počas ktorých sa príjem poberá. Žiadateľ - samostatne zárobkovo činná osoba
pripojí k žiadosti aj potvrdenie, že má vysporiadané záväzky vo
či daňovému úradu, sociálnej
a zdravotnej pois
ťovni.

Neúplné a nepresné žiadosti obec žiadateľovi vráti s určením lehoty na doplnenie alebo
upresnenie.

Na zaradenie do zoznamu nemá vplyv čas, kedy bola žiadosť podaná. Do zoznamu nebudú
zaradení žiadatelia, ktorí predložili neúplné žiadosti.

Zo zoznamu žiadateľov sa zostaví poradovník žiadateľov. Poradovník platí vždy len na jedno
konkrétne pride
ľovanie bytov. Poradovník navrhuje obecnému zastupiteľstvu osobitná komisia
menovaná obecným zastupite
ľstvom. Poradovník schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Schválenie poradovníka bude zverejnené na úradnej tabuli obce.

Nájomnú zmluvu na byt uzatvára obec so žiadateľom podľa schváleného poradovníka, podľa
ust. ob
čianskeho zákonníka, osobitných právnych predpisov na dobu určitú najviac na tri roky. To
platí aj pre žiadate
ľa so zdravotným postihnutím.

Termín na predkladanie žiadostí: do 27. marca 2017 na Obecný úrad Semerovo.

 


 

Pečať Rozvoja obcí a miest 2016